Kenaston Store Details

Kenaston

Kenaston

1753 Kenaston Blvd
Winnipeg, Manitoba R3Y 1V5
204-488-7922

Opening hours

  Monday 09:00 - 21:00

  Tuesday 09:00 - 21:00

  Wednesday 09:00 - 21:00

  Thursday 09:00 - 21:00

  Friday 09:00 - 21:00

  Saturday 09:00 - 18:00

  Sunday 11:00 - 18:00