Sydney Store Details

Sydney

Sydney

800 Grand Lake Road, Unit P1 Mayflower Mall
Sydney, Nova Scotia B1P 6S9
902-539-0441

Hours

  Sunday 10:00 - 17:00

  Monday 9:00 - 21:00

  Tuesday 9:00 - 21:00

  Wednesday 9:00 - 21:00

  Thursday 9:00 - 21:00

  Friday 9:00 - 21:00

  Saturday 10:00 - 19:00